Geaccepteerde SPES projecten eerste ronde 2019

Deze maand heeft SPES weer 8 mooie projecten mogen accepteren, waarbij 14 gemeenten betrokken zijn. In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van welke onderwerpen in welke gemeenten behandeld worden. In sommige gemeenten worden specifieke onderwerpen bestudeerd (bijvoorbeeld flankerend beleid en handhaving) waar ook in andere steden gebruik van gemaakt kan worden. SPES moedigt gemeenten aan om contact met elkaar te leggen en hierdoor van elkaar te leren.

Tip voor voorstellen tweede ronde 2019
Als een gemeente een voorstel voor de tweede ronde (deadline: maandag 17 juni 2019) wil indienen dat raakt aan de hieronder genoemde onderwerpen, raden wij aan om er zorg voor te dragen dat inhoudelijke analyses aanvullend zijn ten opzichte van die in reeds gefinancierde projecten. Activiteiten direct volgend uit het SPES-stappenplan zijn vanzelfsprekend nodig en zinvol in elke gemeente.

NAW-gegevens van uitvoerders van projecten kunnen worden opgevraagd bij de SPES-relatiemanager, Remco Hoogma via relatiemanager-spes@ce.nl.

Gemeente Onderwerp
Alkmaar Doorlopen van het SPES-stappenplan t/m stap 3, om tot een –  door alle stakeholders gedragen plan voor –  besluitvorming over een zero emissie zone in 2025 te komen. Kentekenanalyse met ANPR-apparatuur wordt hierbij ingezet.
Den Bosch Ontwikkeling van een actieplan zero emissie stadslogistiek in samenwerking met marktpartijen. Tevens het ondertekenen van de GDZES, inclusief planning voor een verkeersbesluit.
Gouda Gouda gaat werken aan een bevoorrradingsprofiel, een maatschappelijke effectstudie en een implementatieplan voor zero emissie stadslogistiek in 2025. College en Raad nemen een principebesluit eind 2019.
Haarlem Haarlem is al enige jaren actief met pilots op het gebied van zero emissie stadslogistiek. De SPES-subsidie is bedoeld om de stappen tot 2025 te concretiseren, de toegangseisen lokaal te accorderen en een keuze te maken voor de omvang van de zero emissie zone. Gebruik van ANPR-data voor inzicht in logistieke stromen is onderdeel van het project. Een algemene notitie hierover komt beschikbaar.
Leeuwarden, Groningen, Assen, Súdwest-Fryslân Verdieping van inzicht in lokale goederenstromen, ontwikkeling implementatieplan en vaststelling van de zero emissie zones in de deelnemende gemeenten.
Sittard-Geleen Verkennen van de haalbaarheid van een zero emissie zone in Sittard-Geleen: opgave verkennen, intern binnen gemeente betrokkenheid creëren en gesprekken met stakeholders starten.
Utrecht, Den Haag, Vlieland, Schiermonnikooog In dit plan is aandacht voor beleid voor toekomstige gefaseerde toegang voor zero emissie voertuigen na 2020 middels ontheffingen en venstertijden, volgend op de huidige extra mogelijkheden die nu reeds geboden wordt in de dagranden in Utrecht. Daarnaast wordt in dit project ingegaan op een gereguleerde ontheffing voor niet-gekentekende voertuigen. Resultaat is een besluit over ontheffingen in aanloop naar 2025. Deze thema’s worden uitgewerkt in de context van landelijke harmonisatie samen met het ministerie van I&W.
Venlo Venlo ontwikkelt gezamenlijk met stakeholders een actieplan zero emissie stadslogistiek, inclusief een zero emissie zone en ondertekening van de GDZES. Dit leidt tot een gemeentelijk besluit.

Log in with your credentials

Forgot your details?