Geaccepteerde SPES projecten tweede ronde 2019

SPES heeft, na in juni van dit jaar al 8 projecten te hebben geaccepteerd wederom een 7-tal projecten geaccepteerd, waarbij 10 gemeenten betrokken zijn. Onderstaand zijn de onderwerpen weergegeven waaraan in de verschillende gemeenten gewerkt wordt. In totaal ondersteunt SPES nu 24 gemeenten om zero emissie stadslogistiek dichterbij te brengen.

Gemeente Onderwerp
Arnhem, Ede, Nijmegen Deze gemeenten ontwikkelen een gezamenlijk implementatieplan voor de invoering van een zero emissie zone in 2025. Daarnaast wordt er een regionale coalitie gesmeed om de doelstellingen gezamenlijk met stakeholders concreet te maken.
Almere, Lelystad Deze steden gaan aan de slag met het vergroten van inzicht in de logistieke stromen (o.a. door een schouw met stakeholders) en maken een roadmap voor de implementatie van een zero emissie zone. Daarnaast wordt een analyse van de benodigde laadbehoefte en  -infrastructuur gemaakt.
Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn werkt aan een implementatieplan voor een zero emissie zone, waarbij aandacht is voor de kosten en baten van een zero emissie zone. Ook een verkenning van duurzaam venstertijdenbeleid is onderdeel van het project.
Delft Delft heeft met het Protocol Logistiek een geheel eigen wijze van benaderen van zero emissie stadslogistiek per 2025. Delft verkent in dit project de mogelijkheid om via een verhoging van leges voor het verkrijgen van een ontheffing voor toegang tot de stad met een vrachtauto, het gebruik van dieselvoertuigen te ontmoedigen. Onderzocht wordt in hoeverre de leges kunnen worden verhoogd en wat voor perspectief verhoging biedt voor de aanwezige hub.
Heerlen Heerlen werkt aan een implementatieplan voor een zero emissie zone, vanuit de eigen klimaatopgave. Momenteel wordt het (selectieve) toegangsregime voor de stad herzien, en hierop zal worden ingespeeld als onderdeel van flankerend beleid.
Leiden Leiden zet in op het doorlopen van het stappenplan zero emissie stadslogistiek, met een zone als onderdeel van het plan. Het plan zal politiek worden vastgesteld. Het betrekken van stakeholders is een belangrijk onderdeel, dat zal worden vormgegeven in een lokaal convenant.
Rotterdam In Rotterdam is een stappenplan zero emissie stadslogistiek, inclusief een zone gemaakt. Met behulp van SPES gaat Rotterdam uitvoering geven aan het plan, en een convenant met de logistieke sector opstellen. Hierin zullen de zero emissie zone en flankerend beleid een plek krijgen.

Mocht u op basis van de beschrijvingen interesse hebben in de aanpak binnen de gemeenten, dan lichten zij de aanpak graag toe. NAW gegevens van de gemeenten en betrokken experts kunnen worden opgevraagd bij relatiemanager Remco Hoogma relatiemanager-spes@ce.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?