Goed op weg naar een zero emissie zone voor stadslogistiek: de Gemeente Delft

De gemeente Delft zet zich al vele jaren in voor een aantrekkelijke binnenstad met een fijn verblijfsklimaat, schone lucht en zo min mogelijk overlast van bevoorradend verkeer. De ambitie van de gemeente Delft is dan ook om in 2025 de stadslogistiek zero emissie te laten zijn en zware en logistieke voertuigen uit het stadscentrum te weren. Om daar te komen heeft de gemeente Delft een ‘Stappenplan aanscherping logistieke zone’ opgesteld.

Van faciliteren naar reguleren
Delft behoort tot een van de eerste ondertekenaars van de Green Deal ZES. De gemeente is al zo’n tien jaar met de verduurzaming van stadslogistiek bezig. “We zijn eerst gaan inventariseren om een goed beeld te krijgen van de huidige logistieke situatie van onze gemeente. Vervolgens zijn we gaan faciliteren, zorgen dat het proces anders kan. Daarna zijn gaan we reguleren, zorgen dat het proces anders moet”, vertelt projectleider stadslogistiek Bram Coremans. Om voor belanghebbenden duidelijk te maken wat het beleid voor gevolgen heeft is het ‘Stappenplan aanscherping logistieke zone’ opgesteld. Het stappenplan is in samenwerking met de Commissie Bevoorrading Delft waarin de bewoners van de binnenstad, de marktmeester, de centrummanager (namens de ondernemers), TLN, Evofenedex en de gemeente Delft zijn vertegenwoordigd. Door deze samenwerking is er dan ook weinig weerstand tegen de maatregelen die genomen worden. Wel wordt er kritisch gekeken door de Commissie of de maatregelen het gewenste effect hebben. De Commissie kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van de regulering.

Stappenplan aanscherping logistieke zone
Het stappenplan maakt de stappen in de aanscherping van de logistieke zone inzichtelijk tot en met 2025. In dat jaar is er sprake van zero emissie bevoorrading en daarnaast zo min mogelijk zwaar verkeer en zoveel mogelijk fijnmazige en duurzame stadslogistiek in de binnenstad van Delft.

Een eerste stap: toegang centrum op basis van ontheffingenbeleid
Tot de zero emissie zone in 2025 wordt ingevoerd, geldt in Delft een algeheel verbod voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Dit verbod is in april 2016 van kracht geworden. Er geldt een ontheffingenbeleid waarbij ontheffing kan worden aangevraagd voor zware voertuigen. Coremans vertelt: “Wat we eigenlijk hebben gedaan is een situatie waarbij iedereen de binnenstad in mocht zonder dat er iets gereguleerd was helemaal omgekeerd naar een gebied waar je in ieder geval een ontheffing nodig hebt. Door voorwaarden aan de ontheffing te stellen hopen wij dat de leveranciers beter na gaan denken over hun logistieke proces.”

Protocol Logistiek
Delft heeft met het Protocol Logistiek een geheel eigen wijze van benaderen van zero emissie stadslogistiek per 2025. Delft verkent momenteel binnen een SPES-project de mogelijkheid om met een steeds strenger wordend regime, onder andere via een verhoging van leges voor het verkrijgen van een ontheffing voor toegang tot de stad met een vrachtauto, het gebruik van dieselvoertuigen te ontmoedigen. Dit doet men door via verdeling van de kosten te sturen op de uitstoot en efficiency van de voertuigen die ingezet worden voor de logistiek volgens het principe “de vervuiler betaalt”.Onderzocht wordt in hoeverre de leges kunnen worden verhoogd en wat voor perspectief verhoging biedt voor de aanwezige hub en zero emissie voertuigen.

Log in with your credentials

Forgot your details?