Living Lab (lokale pilot)

Living Lab (lokale pilot)

Het uiteindelijke doel van Green Deal ZES is om in 2025 schadelijke emissies (CO2 , NOx, fijnstof) en geluid als gevolg van stadslogistiek gereduceerd te hebben tot nul. Om te onderzoeken welke combinaties van logistiek, regelgeving, voertuigen en gedrag een effectieve bijdragen leveren aan deze reductie wordt in de periode 2015 -2020 geëxperimenteerd op lokale schaal. De zogenaamde Living Labs waarin samenwerken centraal staat.

Betrokken partijen (toetreders) die binnen een Living Lab samenwerken zijn: verladers, ontvangers, logistieke dienstverleners, brandstofleveranciers, voertuigproducenten, kennisinstellingen en lokale overheden.

In de samenwerking met de betrokken partijen wordt er middels Living Labs gestreefd naar werkbare operationele oplossingen voor het verduurzamen van de stadslogistiek. Living Labs kunnen vernieuwende inzichten opleveren over de reductie van emissies en bijdragen aan het realiseren van Zero Emission Stadslogistiek. Denk hierbij aan nieuwe voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s, het starten van innovatieve logistieke trajecten. En het vinden van oplossingen voor belemmeringen op het terrein van wet- en regelgeving en het bevorderen en realiseren van aanpassingen van voorschriften.

De steden die de Green Deal ondertekenen geven de Living Labs de ruimte nieuwe technologieën en oplossingen in de praktijk uit te proberen. Doel is om van de experimenten op kleine schaal te leren en de successen zo snel mogelijk te delen met andere toetreders.


Zes thema’s

De zes thema’s die hierbij centraal staan zijn:

 • Vers in de stad
 • Post, pakketten en pallets
 • Slim dereguleren
 • Slopen en bouwen in de stad
 • Facilitaire stromen in de stad
 • Business case van innovatieve voertuigtechnologie

Uw bijdrage

Als toetreder van de Green Deal ZES heeft u de ambitie om aan een Living Lab deel te nemen en deze binnen een jaar op te starten. Een Living lab bestaat uit een aantal randvoorwaarden:

 • Het project is nieuw en innovatief
 • Het project experimenteert op minstens 2 van de 4 gebieden: logistiek, regelgeving, voertuigen en gedrag
 • Het project is, bij succes, opschaalbaar

Onze ondersteuning

Het programmasecretariaat van Green Deal ZES ondersteunt de toetreders waar nodig.

 • Ondersteuning bij het schrijven van een projectplan voor een Living Lab
 • Verbinden van partijen met een gemeenschappelijk doel
 • Organiseren van netwerkbijeenkomsten waar opgedane ervaring en kennis met elkaar gedeeld kan worden

Log in with your credentials

Forgot your details?