Zero-Emissie ambitie verankerd in Zaans Mobiliteitsplan:

Veel steden in Nederland hebben een oud stadscentrum als centrale kern van de daaromheen liggende wijken. In de gemeente Zaanstad is dit anders. Daar liggen grote en kleinere dorpen aansluitend aan de stad Zaandam als een langwerpig lint langs de Zaan en langs het spoor. Dit zorgt ervoor dat het toepassen van één grote zero-emissie zone in gemeente Zaanstad niet voor de hand ligt. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om zich te focussen op de drie kernwinkelgebieden: die van Zaandam, Krommenie en Wormerveer. Mark Degenkamp, strategisch adviseur Mobiliteit bij de gemeente Zaanstad, vertelt over de stappen die de gemeente de afgelopen periode heeft doorlopen. 

In de gemeente Zaanstad lopen momenteel twee trajecten. Met subsidie vanuit SPES is het bureau RoyalHaskoningDHV ingehuurd. Zij brengen in beeld welke stadslogistieke vraagstukken er momenteel in de gemeente spelen. Mark Degenkamp: “Alle informatie die wij hadden was verouderd of niet voldoende onderbouwd. Daarom wilden wij dit graag opnieuw in kaart laten brengen. De vragen die tijdens dit onderzoek centraal stonden waren: Wat is er aan zero-emissie maatregelen mogelijk en haalbaar? En welke maatregelen hebben draagvlak bij de ondernemers?” Uit dit onderzoek bleek dat er geen grote problemen werden ervaren op het gebied van distributie. Dus als de gemeente echt een stap vooruit wilde doen, moest de gemeente het voor ondernemers aantrekkelijk maken om deel te nemen aan de transitie.

Daarnaast werkt gemeente Zaanstad aan het Zaans Mobiliteitsplan. Hoe ziet de toekomst van de mobiliteit in Zaanstad eruit? “Onderdeel van het mobiliteitsplan is dat we meer aandacht willen geven aan aantrekkelijke centra, waaronder dus ook de drie kernwinkelgebieden. We leggen daarbij de focus op de fiets, voetgangers en de verblijfskwaliteit. Hierdoor wordt de bevoorrading voor winkels misschien iets ingewikkelder, maar daar krijgen ondernemers wel een hoop aantrekkelijke openbare ruimte en daarmee ook een aantrekkelijke omgeving voor hun klanten voor terug,” vertelt Mark Degenkamp.

De gemeente bekeek de drie de kernwinkelgebieden en sprak daar met een of meerdere vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en de wijkmanagers. Mark Degenkamp licht toe: “We zijn samen het gebied ingegaan om te zien en te horen wat er allemaal speelt. Daarnaast peilden we de meningen over bepaalde maatregelen. De centrumondernemers uit Zaanstad willen de stappen zetten richting zero emissie stadslogistiek mits de overgang geleidelijk is en voor elke ondernemer haalbaar. En mits ze er ook echt iets voor terugkregen, zoals een aantrekkelijker winkelklimaat.“

Vervolgens sprak RoyalHaskoningDHV ook met de logistieke ondernemers. Dit om na te gaan hoe zij tegenover de maatregelen staan en welke ambities zij voor zero-emissie bevoorrading hadden. Het merendeel van de logistieke partijen onderschrijft de ambitie om zero-emissie te bevoorraden in 2025.

Wat hierbij heeft geholpen is het onlangs gesloten landelijke akkoord waarin de hoofdlijnen voor de toegangscriteria zijn opgenomen voor bestel- en vrachtvoertuigen. Belangrijk blijft om oog te houden voor alternatieve oplossingen (bundelen, andere/kleinere voertuigen) en faciliterend beleid (privileges, oplaadinfra, subsidies en maatwerk qua ontheffingen).

Al deze bevindingen zijn vertaald in een ambitie om in de drie kernwinkelgebieden van Zaanstad zero-emissie zones in te stellen, inclusief inzet op efficiënte stadslogistiek. Deze ambitie is op 27 oktober in een eerste raadsessie – in een serie van drie – over het Zaans Mobiliteitsplan besproken met de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst werden de thema’s gebieden (hoe gaat men om met mobiliteit in verschillende delen van de gemeente) en smart mobility (technologische innovaties en gedragsbeïnvloeding binnen de mobiliteit) behandeld. De ambitie voor zero-emissie stadslogistiek werd breed gedragen in de Zaanse raad, mits de haalbaarheid voor en het draagvlak bij de ondernemers continu gemonitord wordt. Daarom zal deze ambitie worden verankerd in het Zaans Mobiliteitsplan dat in het tweede kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. Daarmee heeft de gemeente de eerste stappen gezet richting drie zero-emissie zones voor stadslogistiek in 2025.

Log in with your credentials

Forgot your details?