Update goedgekeurde projecten tweede ronde

Voor de tweede ronde heeft SPES heeft de afgelopen periode een aantal nieuwe projectvoorstellen ontvangen. Zes van deze voorstellen zijn goedgekeurd. In dit overzicht vindt u een korte beschrijving van de zes nieuwe projecten waar de komende maanden aan gewerkt wordt.

Gemeenten Onderwerp
Alphen a/d Rijn, Gouda, Leiden Het doel van het project is het gezamenlijk doorontwikkelen van zero emissie stadslogistiek hubs, waarbij de inzet van binnenvaart een centrale rol inneemt. De drie gemeenten willen hubs gaan gebruiken voor stadslogistiek, maar hebben beperkte ruimte in hun kernen voor deze hubs. De steden liggen allen aan het water. Met hubs aan de randen van deze steden nabij het water, zijn de steden bereikbaar voor de binnenvaart én bieden een alternatief voor eigen vervoer naar de binnenstad.
Arnhem, Ede, Nijmegen Deze drie gemeenten werken samen aan drie onderwerpen: 1) nader detailonderzoek naar de gemeentelijke kosten en de impact voor organisaties en bewoners bij invoering van een kleine en grote zero emissie zone; 2) organisatie van een dialoog met kleinere stakeholders en 3) concretisering van de mogelijkheden tot bundeling van goederenstromen van kleine stakeholders, inclusief mogelijkheden tot handhaving.
Assen, Den Haag, Groningen, Leiden Uit een inventarisatie onder SPES-gemeenten die al in 2019 een project hebben uitgevoerd en afgerond, blijkt dat er veel animo is om op het thema automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) concrete vervolgstappen te zetten. De vier betrokken gemeenten hebben soortgelijke vraagstukken op het gebied van automatische kentekenplaatherkenning. Het project levert zes deelproducten op: een technisch overzicht van ANPR-systemen, marktverkenning leveranciers, plan van aanpak voor politiek draagvlak, kostenanalyse, overzicht aanbestedingsbijdragen en stappenplan implementatie.
Delft Delft gaat een stappenplan opstellen om de huidige geldende toegangseisen voor de logistieke zone aan te scherpen naar een zero emissie zone. Het stappenplan voorziet een evolutie van de logistieke zone naar een zero emissie zone. In dit project worden beleidsinstrumenten voor beleidsmatige inpassing uitgewerkt, het stappenplan geactualiseerd, en besluitvorming voorbereid.
Den Bosch, Groningen Met behulp van een integrale effectenstudie gaan Den Bosch en Groningen kijken naar de kosten en baten van het invoeren van een zero emissie zone. Hiermee willen de gemeenten inzicht krijgen in de verwachten effecten bij invoering van de zero emissie zone. Naast deze effectanalyse wordt er een actualisatie en verbreding van indicatoren, zoals geluid en ruimtegebruik, uitgevoerd. Deze indicatoren verrijken de TCO analyse voor zero emissie stadslogistiek.
Haarlem Haarlem werkt aan een integraal plan van aanpak met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: 1) de weg naar een zero emissie zone in 2025, 2) een milieuzone voor vracht in 2022 en 3) het toegangsbeleid voor het venstertijdengebied met daarbij de privileges voor zero emissie voertuigen. In dit plan komen de benodigde processtappen en inhoudelijke ingrediënten (ontheffingen, privileges, venstertijden, etc.) voor de zero emissie zone aan de orde. Het project in Haarlem kan als voorbeeld dienen voor gemeenten met een uitgesproken politieke ambitie voor een zero emissie zone, maar nog zonder plan van aanpak.

Log in with your credentials

Forgot your details?